نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۹

 • فرز سر توربین 3 عددی WR-13C
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی WR-13C ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان %۲۲.۲

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TR-20
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TR-20 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-18
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-18 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FO-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TR-21
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TR-21 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TFA-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TFA-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TC-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-21F
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FO-21F ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SF-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SF-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TF-12EF
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TF-12EF ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SF-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SF-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی BR-S46
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی BR-S46 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-21EF
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TC-21EF ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SO-20
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SO-20 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی DI-S41
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی DI-S41 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-11F
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TC-11F ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FL-16
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FL-16 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-11EF
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TC-11EF ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی CR-11EF
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی CR-11EF ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی DI-SS41
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی DI-SS41 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-S21
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FO-S21 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TRA-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TRA-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

فرز توربین 3 عددی / 6 عددی

مقایسه ( 0 مورد )